Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van een slachtoffer? En komt er een strafzitting? Dan mag u in de rechtszaal spreken over wat u wilt. Bijvoorbeeld over de gevolgen van het strafbare feit voor u. Of over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen. Als u gebruik kunt maken van het spreekrecht dan zult u van het Openbaar Ministerie een brief ontvangen waarop vermeld staat dat u recht heeft op spreekrecht. Op het wensenformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Of u spreekrecht heeft, hangt af van het ten laste gelegde misdrijf. U heeft spreekrecht: bij misdrijven waarvoor de dader een gevangenisstraf kan krijgen van 8 jaar of meer, bij een aantal andere misdrijven zoals seksuele misdrijven, stalking, bedreiging en een verkeersongeval met ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg.

In welke gevallen u spreekrecht heeft, staat vermeld in artikel 51e Wetboek van Strafvordering.

,,Het spreekrecht kan worden uitgeoefend indien het tenlastegelegde feit een misdrijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, dan wel een van de misdrijven genoemd in de artikelen 240b, 247, 248a, 248b, 249, 250, 285, 285b, 300, tweede en derde lid, 301, tweede en derde lid, 306 tot en met 308 en 318 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Van het voornemen tot het uitoefenen van het spreekrecht geven degenen die daartoe gerechtigd zijn, voor de aanvang van de terechtzitting schriftelijk kennis aan de officier van justitie opdat deze hen tijdig kan oproepen.” (Wettekst geraadpleegd op 11 januari 2022)

Bijlage 1. selectief overzicht misdrijven spreekrecht

141 lid 2 ond 2° + 3°: openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge
157: brandstichting
181 ond 3°: wederspannigheid met zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge
182 lid 2 ond 2° + 3°: wederspannigheid i.v.m. zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge
207 lid 2: meineed
208: valsemunterij
240b: kinderpornografie
242: verkrachting
243: seksueel binnendringen bewusteloze
244: seksueel binnendringen kind < 12 jaar
245: seksueel binnendringen kind tussen 12 en 16 jaar
246: aanranding
247: ontucht met wilsonbekwame
248: strafverzwarende omstandigheden
248a: verleiding van minderjarige tot ontucht
248b: prostitutie door minderjarige
249: ontucht met misbruik van gezag
250: koppelarij
250a: onvrijwillige prostitutie (mensenhandel)
252 lid 3: toedienen bedwelmende drank de dood ten gevolge
255 jo 257: verlating hulpbehoevende met zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge
279 lid 2: onttrekking minderjarige aan gezag met strafverzwaring
282: wederrechtelijke vrijheidsbeneming
282a: gijzeling
285: bedreiging
285b: stalking
287: doodslag
288: gekwalificeerde doodslag
289: moord
291: kindermoord
293: euthanasie
296 lid 3 & 4: abortus zonder toestemming en dood ten gevolge
300 lid 2 & 3: mishandeling
301 lid 2 & 3: mishandeling met voorbedachte rade
302: zware mishandeling
303: zware mishandeling met voorbedachte rade
306: deelneming aan aanval of vechterij
307: dood door schuld
308: zwaar lichamelijk letsel door schuld
311 lid 2: diefstal + strafverzwaring (woninginbraak in vereniging en/of geweld in de nacht)
312: diefstal met geweldpleging
317: afpersing
318: afdreiging
6 WVW 1994: veroorzaken verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel of dood ten gevolge

N.B.: dit is een selectie van feiten, waarop een gevangenisstraf staat van ten minste 8 jaar en waarin het slachtoffer dus spreekrecht heeft. Deze lijst is echter niet uitputtend. Bij beoordeling van de strafzaak dient rekening worden gehouden met deze onvolledigheid.

Tags: